Яшалтинск РМО-н урдк толһачиг зака эвдснд харлҗана. Урднь райог һардҗасн күн фермер олзлҗасн услврин турвасиг цуцлх заквр коммунальн эдл-ахун көдләчнрт өгв.

2018 җилд муниципальн һазриг бәәрн коммунальн организацин медлд орулҗ, эн һазрт ямаран болвчн көдлмш кех зөв өглго бәәв. Терүнә хөөн энүнә элгн-садн эн һазрин участкд тәрә тәрҗ, ору авдг болв. Һазр нәәмәдллһнә төлә мөңг өгдго бәәҗ.

2020 җилд района толһачин үүл дааҗасн цагтан бәәрн КФХ-н толһачин услврин турвасиг цуцлх неквр тәвв. Энүнәс көлтә арһлач урһасн тәрә-темсән услҗ чадлго бәәв. Урһцнь үрҗ одв. Фермер 600 миңһн арслңга һаруд унв.