Туула сарин 18-д нернь туурсн Станиславскин төрҗ һарсна өдр, тер мет эн өдр Басңга Баатрин нертә Келн-улсин драматическ театрин артист Виталий Надбитовин төрсн өдр мөн.

Болв эврәннь сән өдрлә эн орнасн босҗ чадҗахш. Тер юңгад гихлә көлән хуһлҗ, йовдг арһ уга болҗана. Нертә артист Никулиниг дурасн чирә-зүстә болдг болн шогта дүрмүд айта кевәр үзүлдг төләднь энүг ГИТИС-т хамдан сурчасн үүрмүднь хальмг Никулин гиҗ нерәдсмн. Арвн долан җил хооран энүнд таңһчин ачта артист гидг цол зүүлһгдв. Терүнәс нааран Виталий Надбитов дәкәд кесг шин соньн дүрмүд үүдәсмн, энүнә җирһлд кесг соньн йовдлмулд учрсн болдг. «Стая» гидг мюзикл тәвлһнд эн орлцсмн. Тиигхд сойлын-гегәрлтин училищд сурчасн баһчудыг дахулад авч ирәд, тер мюзиклд орлцулхд нилчән күргсн билә. Тедн дунд Алексей Нармаев, Марина Кикеева билә. Хөөннь эдн театрт ирҗ көдләд, олн соньн дүрмүд үзүлсмн.

Туула сарин 15-д Келн-улсин театрт «Тиим юмн болдви?» гидг шин наад олна оньгт тусхав. Эн наадыг хальмг баг ГИТИС төгсәснә 40 җилин өөнд нерәдҗ тәвв. Нернь темдгтә артистнр Владимир Базыров, Борис Манджиев, Вера Тепкеева, Любовь Лазарева, Айса Мацакова, Валентина Нимяева, Татьяна Кожиева болн нань чигн улс 1980 җилд ГИТИС төгсәҗ, җирһлән театрла залһсмн. Акад юмн. «Тиим юмн болдви?» наадыг түрүн болҗ үзүлх өдр Виталий Надбитов көлән хуһлв. Эн наадыг 2020 җилин моһа сарин 27-д тәвх зөвтә бәәсмн. Болв эн нааднд орлцҗадг таңһчин ачта артист Павел Челбановла бас тиим йовдл учрсна учрар наадыг үзүлсн уга.

Җирһлднь учрдг күнд-күчр тоотд даргдлго, цугинь дааҗ һарад, әмтнд байр белглхәр артист Виталий Надбитов шунна. Һаза харһсн әмтн энүг таньҗ, байрлҗ мендлнә.