Элстин болн Целинн района әмтн шин коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә тәрлһ авхар седҗәхлә, эндрәс авн балһсна поликлиникд чеерүдт бичүлгдҗ болхмн. 8 час авн 12 час күртл 89613953150 телефона тойгар җиңнүлҗ, тәрлһ келһнә тускар медүлҗ, нер-усан зааҗ, чеерүдт бичүлгдҗ болхмн гиҗ эрүл-менд харлһна министерств зәңглв. Тегәд таңһчд олн вакцин авч ирхлә, әмтнд чеерүдәр тәрлһ кехмн.

Эн җилин түрүн һурвн сарин эргц олн әмтнд тәрлһ келһнә төлә таңһч олн вакцинәр теткгдхмн. Ода деерән шин коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә тәрлһ авхин туск 80 һар эрлһн орв.