2020 җил цуг халхсин, нег үлү туризмин халхин төлә амр биш болв. Әмтн талын орн-нутгудт одҗ, зуульчлҗ амрч чадсн уга. Давсн җил самолетмуд һазадын орн-нутгуд тал әмтиг 70 процентд баһар зөөв. Орн-нутгудт талын һазрас туристнр 900 сай күн баһар ирв. 2008 җилд экономикин халхд учрсн күнд бәәдллә дүңцүлхлә, 2020 җилд туризмин халх терүнәс дорхнь 10 холванд икәр һарутв. 

Болв туризмин халхар сән чигн зәңг һарна. Әрәсән әмтн эврә орн-нутг төгәләд зуульчлдг болв. Тегәд чигн регион дотр туризм делгрхмн. Эннь регионмудт олзта-орута болхмн. 2020 җилин туула сарин чилгчәр олна тоолвр шинҗллһнә Цугәрәсән цутхлң әмтнд сурврмуд өгч, теднә тоолвринь барлсмн. Әрәсән әмтнә 46 процентнь Хальмг Таңһчур ирхәр седҗәхинь медгдв.

2020 җил эрүл-менд харлһна нарт-делкән ниицән шин коронавирусн хальдврта гем түглһнә тускар зәңглв. Тегәд орн-нутгуд меҗәһән хааһад, талын һазрин әмтн ирдгинь уурулв. Тегәд әмтн делкә эргәд зуульчлдг арһ уга болв. Болв тер бийнь Әрәсәд әмтн орн-нутгин олн зүсн регионмудт одҗ амрв.

Форбс журналд мана таңһчин тускар статьяс барлгдв. Хальмг Таңһч экотуризмин халхар соньн гиҗ тоолгдна. Мана һазрт шар шаҗна заңшалла таньлдҗ болхмн. Бәәрн амтта, шимтә, өвәрц хот кесгтнь таасгдна. Талын һазрин улс хальмг улсин тууҗар соньмсҗана. Тер мет эңг-зах уга, у-өргн хальмг тег эднә седклнь авлна. Намрар Бурятин журналист мана таңһчур ирснә тускар материал барлсмн. «Ил кичәлмүд» гидг төсвин йовудт Коми Республикәс сурһульч Хальмгт ирсн билә.

Хальмгт таңһчин Толһачин медлд туризмин халхар хүүв тогтагдв. Энүг таңһчин Толһач Бату Хасиков толһалҗана. Хальмг теегт туристическ маршрутмуд бүрдәлһнд нилчән күргхмн. Таңһчин арһлачнр түрүн болҗ Ростуризмин грантмуд шүүҗ авв. Эдн грантын мөңгәр кесг төсвст бәәдл-җирһлд тохрах, шин туристическ маршрутмуд секх.

«Хар Һазр» гидг ТРК-н төсвиг Әрәсәд туристск-рекреационн кластермүд бүрдәлһнә болн экотуризм делгрүллһнә Цугәрәсән марһанд «Территория перспективного развития» гидг номинацд темдглв. Мана һазра күн Александр Базыров «Мастера гостеприимства» гидг Цугәрәсән марһанд диилвр бәрв.

Давсн җил «Лидеры Калмыкии. Туризм» гидг марһана дииләчнр йилһгдв. Марһана ашар «Степная долина» гидг төсвин түүрвәчнр диилвр бәрв. «Аршан» Ретрит-цутхлң болн «Алдр Торһн зам хаалһ» гидг төсв хойрдгч орм эзлв, Һурвдгч орм – «Туристический онлайн-гайд Калмыкии» төсв, энүг Хальмг ик сурһулин оютнр ухалҗ белдсмн.