Одахн Ик Буурла районд мал хулхалсн күн бәргдв. Күүнә мал хулхалҗ кевтә гиҗ тааҗасн күн сөөһәр полицд зәңглв. Полицин көдләчнр аца зөөдг чирүлтә гиигн көлгиг зогсав. Терүнд үкр, дөрвн хө болн зурһан хурһ зөөҗ йовсмн. Малын туст дахулгч цаасн уга бәәҗ. Энүнә тускар дотр-дундын кергүдин министерствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Бүртклһнә йовудт мал зөөҗ йовсн күүнә нер-уснь илдкгдв. Эннь урднь кесг сааҗ зака эвдсн 40-тә залу күн бәәҗ, бийнь Элстин бәәрн күн. Урдаснь кесн тааврар, эн көдлҗәсн хошас эзнә мал хулхалсмн. Хулха кесн күүнә туст уголовн керг-үүл бүтәгдв. Хулхалсн малнь энүнәс авад, эзнднь өгв.