Кү алснд харлҗах күүкд күүг Элст балһсна полиц бәрәнд авв гиҗ таңһчд үүлддг Әрәсән дотр-дундын кергүдин министерствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Туула сарин 15-д Элст балһсна олн давхр герин нег патьрт залу күүг утхар шааҗ, шав кеснә тускар полицд зәңглҗ. Тер патьрин хайгар бачм кевәр мөшклһнә баг одв. Патьрт әмнь һарч одсн 60-та залуг олв. Бачм кевәр хәәврин керг-үүлдврмүд күцәлһнә йовудт зөв-йос харлһна халхин көдләчнр Элстин бәәрн 51-тә күүкд күүг бәрҗ авв.

Мөшклһнә тааврар, эдн хамдан әрк ууҗаһад цүүглдсмн. Цүүглдәнә йовудт күүкд күн залуг утхар шаасмн. Шав авснас көлтә залу күн өңгрҗ одв. Эн йовдлын туст таңһчд үүлддг РФ-н Мөшклһнә комитетин Мөшклһнә Заллт уголовн керг-үүл бүтәв.