Күүнә герт зөв угаһар орснд болн герин эзн күүкд күүнд күч үзүлхәр  седснд Элстин бәәрн  күүг гемшәҗ,  зарһ терүг бурута гиҗ тоолв. Энүнә тускар таңһчд үүлддг Мөшклһнә комитетин Мөшклһнә заллтын барин цергллт зәңглҗәнә.

2020 җилин мөчн сарин 14-д һучта залу күн согтуһар секәтә бәәсн терзәр күүнә патьрт орсмн. Патьрин герин эзн күүкд күн унтсн бәәҗ. Тер залу күүкд күүнд күч үзүлхәр седв. Болв күүкд күн серәд, шунҗ сөрлцв.

Буру йовдл һарһсн залу күн һурвн җилдән бәрәнд бәәхин болн 30 миңһн арслңга ял өгхин туск шиидвр зарһ һарһв.