«Магнит» гипермаркетын өөр болсн зеткртә йовдлын туст бүтәсн уголовн керг-үүләр зарһин мөшклһн төгсв. Прокурор гем һарһсн күүг 12 җилд түүрмд суулһхиг сурҗана гиҗ таңһчин прокуратурин барин цергллт зәңглҗәнә.

Элст балһсна зарһд зеткртә йовдл һарһснд гемшәгдҗәх 30-та бәәрн күүнә туст зарһин мөшклһн төгсв. Энүг хаалһин җисәнә зокалмуд эвдснд гемшәҗәнә. Терүнәс көлтә  гиигн машинд йовсн хойр күн әмнәсн хаһцсмн. Зеткртә йовдл һарһсн күн согту бәәснь илдкгдв.

Мөшклһнә тааврар, 2019 җилин хулһн сарин 12-т  5 часин 45 минутын алднд эн күн Элст балһсна Ленинә уульнцар «Мерседес Бенц ML 350» тамһта гиигн көлгәр дорд үзг тал йовҗ йовад, «Магнит» гипермаркетын өөр-шидр зеткртә йовдл һарһсмн. Җолач машиһән залҗ чадлго сөрүд йовсн «ВАЗ-2109» тамһта гиигн маши дәврҗ, энүнлә цокгдв. Хаалһд учрсн зеткрәс көлтә «ВАЗ-2109» тамһта көлгнә җолач болн өөрнь суусн күүкд күн дор ормдан әмнәсн хаһцв. Зеткртә йовдл учрсна хөөн гем һарһсн залу күн зулҗ одв. Зарһин мөшклһнә ашар государственн гемшәгч эн күүг 12 җилдән түүрмд суулһна засгла харһулхиг зарһиг сурҗана. 2021 җилин туула сарин 21-д зарһин шиидвр зарлгдх.