Целинн района прокурор Элстин бәәрн күүнә туст бүтәсн уголовн керг-үүләр гемшәлһнә бәрмт цааснь батлв. Эн күн бәрәнәс орһсмн. Эн йовдлын тускар ведомствин барин цергллт зәњглҗәнә.

2020 җилин хөн сард күүнә герт зөв угаһар орҗ, герт бәәсн әмтиг гүвдҗ, алхар седҗ әәлһсмн. Зарһ энүг 1 җилд болн һурвн сард түүрмд суулһх засгла харһулв. Тер өдр бийднь эн күн засгла харһшгоһар Целинн района зарһин участкас зулҗ һарадҗ гүүв. Бачм хәәврин керг-үүлдврмүд күцәлһнә йовудт эн залу күүг Элстд олҗ авч, бәрәнд орулв. Энүнә керг-үүлиг Целинн района зарһд хәләгдхмн.