УСН алв олзлх шиидвр авсн улсас эрлһ орулҗ авлһна болзг лу сарин нег шин күртл утдулгдв гиҗ таңһчд үүлддг Әрәсән федеральн алвна цергллтин заллт зәңглҗәнә.

Урднь ЕНВД алв олзлҗасн организацс болн онц арһлачнр УСН алв өгч чадҗана. ЕНВД алв олзлдган уурсна хөөн сарин болзгт УСН алв өгхин тускар алвна цергллтд зәңглх зөвтә. ЕНВД алвна ормд талдан янзин алв олзлҗ болхмн. Көдләчнриг нәәмәдлдго онц арһлачнр эрдмин оруһин алв олзлҗ чадҗана, мал өскдг болн тәрә тәрдг халхд үүлдҗәдг улс – негдсн селәнә эдл-ахун алв.