Одахн «Калмыкия» таңһчин зәңгллһнә агентствд эрмдгтә үртә эк-эцкнрин цугәрәсән ниицәнә региональн әңгин ахлачин үүлиг дав зуур дааҗах Ольга Сердюкова, парвляна гешүд Долорес Халгаева, «Открытая среда» ККБОО-н түүрвәч болн һардач, Краснодар балһсна Олна палатын буйнч седклин дөң күрглһнә болн волонтерск керг-үүлин комиссин эксперт Анна Малова орлцлтаһар брифинг болв.

«Дахлһна бәәлһн» гидг төрәр күүндвр болв. Эрмдгтә бичкдүд өсәд-босад, интернатмудт биш, әмтнлә хамдан эврә герт эс гиҗ патьрт бәәх зөвтә. Эдн көдлҗ чигн чадх. Иим улсиг социальн харслтын специалистнр, волонтерск болн коммерческ биш организацсин элчнр дахулад бәәх зөвтә. Эрмдгтә улс эднд мергҗлттә дөң күргҗ чадх әмтн дунд бәәхмн. Энүнәс нань Әрәсән социальн харслтын болн күч-көлснә министерств дахлһна бәәлһнә тускар селвгүд өгчәдг бичкн дегтр белдҗ барлв. Эн җилмүдин эргцд аутизм гемтә бичкдүдтә 150 өрк-бүлин төлә эднә седклнь медлцдг, зовлңгнь хувалцдг, төрмүдинь хаһллһнд нөкд болдг олна негдлтс бүрдәгдв. Эдн эк-эцкнрт дөң-түшг болна, бичкдүдт шин чадмг, эв-арһ дасхна. Иим багин улст олна оньг болн дөң кергтәһинь балһсна әмтн медҗ авна.

Гемтә-шалтгта бичкдүдтә эк-эцкнрин цугәрәсән ниицәнә региональн әңг сурһулин семинармуд бүрдәҗәнә. Туула сарин 15-ас авн туула сарин 20 күртл Анна Малова семинармуд болн тренингүд давулв. Таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерствин, социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин, эрүл-менд харлһна министерствин специалистнр, тер мет эк-эцкнр болн волонтермуд эн керг-үүлдврмүдт шунҗ орлцҗ, сурһуль сурч, шин медрл авсн болдг. Болв хальдврта гем түгҗәх учрар орлцачнрин то баһ болв.

Бар сард эрмдгтә бичкдүдтә эк-эцкнрин ниицәнә региональн әңгин, таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерствин, социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин элчнр Краснодар балһснд одҗ, сурһулин семинармудт орсмн. Ода болхла әмтиг олар орлцулхар специалистнр Краснодарас Элстүр ирҗ, дамшлтарн хувалцв.