Хальмг Таңһч 2024 җил эклтл һазадын орн-нутгудт селәнә эдл-ахун эдл-ууш һарһҗ хулдлһна кемҗәг 1 сай долларт өөдлүлхәр зуралҗана гиҗ таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерствин барин цергллт зәңглҗәнә. «Һазадын орн-нутгудт АПК-н эдл-ууш хулдлһн» гидг федеральн төсвд иим үзмҗ күцхин тускар бичәтә. Болв таңһчин Толһач Бату Хасиковин темдглсәр, мана таңһчд эн үзмҗ улм өөдән болхмн билә.

2020 җилд һазадын орн-нутгудт селәнә эдл-ахун эдл-ууш хойр дам икәр хулдгдв, 499,2 миңһн доллар күрв. Тер мет талдан регионмудын арһлачнр Хальмгт эдл-ууш кеҗ һарһҗ, һазадын орн нутгудт хулдв, терүнә үн 2500 миңһн доллар тогтав. Регионд һазадын орн нутгудт эд-тавр хулдлһна кергиг делгрүллһнә төләд таңһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министерств экспорт дөңнлһнә цутхлң («Центр поддержки экспорта РК») бүрдәв. Эн цутхлңгин көдләчнр экспортн үүлдврин туст сүв селвгүд өгч, эн халхао үүлдвр күцәлһнә туст дөң болна.

2020 җилд эд-тавр кеҗ һарһдг бәәрн арһлачнр «ПРОДЭКСПО-2020» гидг марһанд күцәмҗтәһәр орлцсмн. Мана һурвн предприять «Өөдән чинртә эд-таври төлә» гидг марһанд диилвр бәрҗ, алтн медаляр болн 1-ч девсңгин дипломар ачлгдв. Тер мет хальмг арһлачнр Уфа балһснд болсн «Агрокомплекс» гидг нарт-делкән һәәхүлд орлцсмн. Хулд-гүүлгәнә ик компаньс эднә эдл-уушар соньмсв. «Ойрат» гидг нерәдлһтә хальмг бөөрг олнд таасгдад, энүг кеҗ һарһдг арһлачнр «Хамгин сән хот» («Лучший продукт-2020») гидг марһанд цаһан мөңгн медаляр ачлгдв.

Хальдврта гем түгҗәх кемд бәәрн арлһачнр онлайн диг-даранд бизнесин керг төрәр Иранд, Казахстанд болн Беларусьд орлцв. Эн җил хойр хальмг арһлач Израильд болн Швецд эд-тавран йовулв. Эн җил таңһчд арһлачнрин төлә государственн дөңлһнә олн зүсн эв-арһ олзлхмн. Эннь льготн таалд мөңг өгйәһәр өгх, һазадын орн-нутгудт хулдх эд-таврин сертификат келһнә һаруһинь даңцах, тер мет регионд кеҗ һарһдг производственн эдл-уушин кемҗәг өөдлүллһнә туст көдлмш цааранднь күцәгдх.