Хальмг Таңһчин Суңһврин комиссин ахлач Александр Дикалов эврә сән дурар көдлмшәсн һарчана. Цутхлң Суңһврин комиссин сүүрин йовудт энүнә тускар медгдв. Александр Дикалов таңһчин Суңһврин комиссин ахлачин үүлиг 13 җилд дааҗ йовсмн.

Көдлмшәсн һарх шиидвриннь тускар эн иигҗ келв: «Ачта амрлһнд һархар шиидүв. Ик дааврта болн чинртә көдлмш күцәсиг медҗәнәв, тегәд чигн мини седкл тогтун. РФ-н ВЦИК, сул суңһврин Әрәсән саң болн олн зүсн полититическ партьсин элчнр сүл җилмүдт суңһврин керг-үүлдврмүд бүрдәҗ давулсиг өөдәнәр үнлсмн. Эднә тоолвр эн көдлмшиг чик кевәр күцәсиг герчлҗәнә. Суңһврин ашнь чик гиҗ әмтн иткнә. Давсн җилд суңһрин керг-үүлдврмүдин йовудт ик көдлмш кегдв. Эннь хамгин түрүнд Әрәсән Федерацин Һол Заканд чиклврмүд оруллһна туст суңһвр бүрдәлһн, тер мет таңһчин муниципальн бүрдәцсин суңһвр.

Хальдврта гем түгҗәх кемд әмтнә төлә әәмшг уга бәәдл теткгдв, кен чигн күн эврә сән дурар дууһан өгх зөвән олзлҗ чадв. Таңһчин әмтн суңһврт ирҗ, орн нутгин болн региона төлә чинртә гисн төрмүдәр тоолвран медүлх арһта болв. Цуг эн керг-төр нанла хамдан көдлдг улсин, цуг девсңгин суңһврин комиссин гешүдин нилчәр күцәгдв. Дууһан өглһнә кергиг бүрдәҗ давуллһнд, суңһврт орлцачнрин төлә әәмшг уга бәәдл тетклһнд дөң-нөкд болснд таңһчин һардврт ханлтан өргҗәнәв. Тер мет РФ-н ВЦИК-д дөң күргснд ханлтта седклән медүлхәр бәәнәв. Көдлмшәсн һархар бәәхин тускар давсн җилд би Бату Сергеевичд зәңглләв. Цааранднь чигн Суңһврин комиссь таңһчин государственн йосна болн бәәрн йос заллһна органмудла, федеральн цутхлңла болн политическ партьсла бат залһлда бәрҗ үүлдх гиҗ ицҗәнәв. Мини күч-көлсиг өөдәнәр үнлдгтнь, даңгин суңһврин системд оньган тусхаҗ дөң болдгтнь, тер мет Хальмг Таңһчин государственн ачлврмуд өгсндтнь Хальмгин Толһачд ханлтан өргҗәнәв».

Таңһчин Толһач Бату Хасиков Александр Дикаловла харһв. Харһлтын йовудт олн җилдән көдлмшән үнн-чик седкләр күцәсн төләднь Хальмг Таңһчин Күндллһнә һашг болн «Хальмгин автономин 100 җил» гидг өөнин медаль энүнд бәрүлҗ өгв. Александр Николаевич гүн медрлтә болн ик дамшлт хоршасн күн. Хамцу көдлмшин йовудт мадн таңһчин делгрлтин болн олн әмтнә җирһл ясруллһна күцл тәвҗ үүлдҗ, нег-негнәннь седкл медлцдг биләвидн гив. Александр Дикалов таңһчин делгрлтд орулсн тәвцинь, ач-тусинь региона һардач темдглв.