Одахн «Changes.» бизнес делгрүллһнә Цутхлңгин һардач Михаил Нимгиров болн коммерческ директор Виктор Нимгиров Элстин хоккеистнрт шар-көк өңгтә шишлң хувц-хунр белдв.

Хоккеистнрин сурврар арһлачнр 20 күн өмсх шишлң хувц-хунр уйулхин төлә мөңг һарһҗ өгв. Ставропольск крайин Ил первенствд мана команд шин хувц-хунр өмсҗ, «Легионла» дарани наадан наадх. «Элст» командын үлгүрәр мана баһчуд Хальмгт шин зүсн спортар соньмсҗ, хоккей наадх гиҗ гиҗ нәәлҗәнәв. Күцәмҗ дурдҗанавидн. Иргчдән эврә хоккейн лиг бүрдәх болтха», – гиҗ бизнес делгрүллһнә Цутхлңгин һардачнр келв.

Михаил болн Виктор Нимгировихнә темдглсәр, эднә компаньд спортд дурта. Өдр болһн 12 часла көдләчнрин төлә физзарядк кенә. Энтн сән заңшалд тохрв. Энд теннис наадна, турник олзлҗ дамшна. Цутхлңд эрүл-чик авг-бәрц батруллһнд ик оньган тусхана. Тер мет компань тайск боксин болн карате-до зүсн спортын таңһчин федерацст дөң болсмн. Виктор Нимгиров – Хальмг футбольн лигд орлцдг футбольн командын үүдч. «2019-2020 наадын кемин түрүн әңг хальдврта гем түглһн эклхәс урд төгсв. Мадн төрүц диилгдлго наадҗ, түрүн ормд һарвидн. Эннь командын капитан Александр Манджиевин, Найан Анчаевин, Бембя Мингяевин ач-тус мөн», – гиҗ Михаил Нимгиров келҗ өгв.

Эн җилин лу сард «Changes.» бизнес делгрүллһнә Цутхлң бүрдснәннь 10 җилин өөнән темдглх. Эн цагин эргцд таңһчин, тер мет Әрәсән регионмудын әмтн эн Цутхлңгин тускар меддг болв.