ОНФ-н элчнр Элстин нег герт нохас бәрлһнә таалынь бүрткхиг прокуратуриг сурв. Энүнәс нань олна үүлдәчнр балһснд аң-аһурсна туст дааврта болдгин туск федеральн зака яһҗ күцәдгәр соньмсҗана.

Элстин Ар-Барун үзгин районд эзнә нег герт өршңгү уга бәәдлд олн ноха бәрнә гиҗ балһсна әмтн зәңглсмн. Эдниг уутьхн, харңһу бәәрнд бәрҗ, хот өгхш. Өлн нохас уульна, нег-негән зууна. Эргнд му үнр һарна. «Харһнҗах нохас кү дәврнә, тер учрар мадн һазаран һархд әәнәвидн», – гиҗ Элст балһсна бәәрн күүкд күн Татьяна Ланцинова келв.

Заканла ирлцәтәһәр, эзн уга нохасиг бәрҗ авад, шишлң бәәрнд бәрх зөвтә. Болв тиим шишлң бәәрн таңһчд уга. Олн нохас хурдг һазриг бүрткҗ, әмтнд әәмшг уга бәәдл теткх зөвтә.

ОНФ-н элчнр олн ноха бәрдг гер тал одв. Гер хаша уга, нохасин төлә чик таал эс тогтагдсинь, әмтнә төлә әәмшг уга бәәдл эс теткгдсинь эдн үзв. Эн герин өөр олн үртә өрк-бүл бәәнә. Бичкдүд нохаһас әәнә.

«Нохас бәрдг шишлң бәәрн тосхтл муниципальн йос заллһна органмуд болн бүртклһнә органмуд әмтнд харшлт болҗах эн йовдлыг бүртклһнд авх зөвтә. Олн ноха бәәх Һазрин участкиг хашалһх, эргндк бәәдлинь ясрулх кергтә. Цуг нохаст әәмшгтә хальдврта гемәс хөрлһнә тәрлһ кех кергтә», – гиҗ Хальмгт ОНФ-н региональн штабин ахлачин дарук Олег Пюрбеев темдглв.

ОНФ-н элчнр нохас бәрлһнә туст тогтсн бәәдлиг бүрткҗ, эн төриг хаһлхиг сурҗ, бичгүд прокуратурт болн ветеринарийин заллтд илгәв.