Таңһчин әмтнд шин коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә тәрлһ кеҗәнә. Ода деерән 600 шаху күн өңгәр тәрлһ кехәр чеерүдт бичгдсн бәәнә. Таңһчд тәрлһ келһнә 13 пункт секгдсмн. Эннь 12 района муниципальн бүрдәцд болн Элст балһсна поликлиникд иим пунктс бүрдәгдсн болдг.

Госуслуги порталар (9 часас авн 12 час күртл) болн Калмдоктор порталар дамҗҗ, тәрлһ келһнә чеерүдт бичүлгдҗ болхмн. Тер мет әмтн сарң өдрәс авн бембә өдр күртл (12 часас авн 14 час күртл) +79613953150 телефона тойгар җиңнүлҗ, чеерүдт бичүлгдҗ чадҗана.

Эндр өдр таңһчин 545 күүнд тәрлһ кегдв, туула сарин 18-д 64 күүнд тәрлһ кев, туула сарин 19-д – 90 күүнд. Тәрлһ авсн нег күүкд күн «Калмыкия» РИА-н зәңгчлә күүндв. Тәрлһ кехин өмн медицинск көдләчнр энүнә эрүл-мендинь шинҗлв, ямаран гемәр урднь гемтснә тускар медҗ авв. «Өвдкүр угаһар тәрлһ кев. Чирәдән халхлц зүүҗ, бийән саглтн, шин коронавирусн хальдврта гемәр гемтҗәх улсла харһхмн биш гиҗ эмчнр нанд селвг өгв. Маңһдуртнь әрвҗго чинәм алдрв, невчкнәр халу дөрв, толһам диинрәд бәәв. Болв эмчнр энүнә тускар урдаснь келҗ өглә. Әәх юмн уга. 21 хонг давсна хөөн хәрү иигәрән ирҗ, Гам-КОВИД-Вак вакцинә дәкәд нег доз тәрлһ кех кергтә гиҗ тодлулв», – гиҗ Элстин бәәрн күүкд күн келҗ өгв.

Давсн долан хонгт таңһчин эрүл-менд харлһна министр Юрий Кикеновд тәрлһ кесн болдг. Тер мет эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Галина Динкиевад, Хальмгин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачкод болн таңһчин дотр-дундын кергүдин министр Сергей Никифоровд тәрлһ кев. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, таңһчиг миңһн күүнд күртәмҗтә вакцинәр теткв. Орсн җилин түрүн һурвн сарин эргцд таңһчиг 12 миңһн күүнд күртәмҗтә болх вакцинәр теткх. Әмтнә 60 процентд тәрлһ кехәр зуралҗана.