Элст балһсна зарһ урднь полицд көдлҗ йовсн һучн негтә күүнә туст бүтәсн уголовн керг-үүләр шиидвр һарһв. Энүг үүл татв гиҗ тоолҗана. Эн хаалһин җисәнә зокалмуд эвдҗ, зеткртә йовдл һарһв. Терүнәс көлтә хойр күн әмнәсн хаһцв.

2019 җилин хулһн сарин 12-т эн күн «Мерседес Бенц ML 350» тамһта гиигн көлгиг согтуһар залҗ йовсмн. 5 часин 45 минутын алднд Элст балһсна Ленинә уульнцар дорд үзг тал йовҗ йовад, «Магнит» гипермаркетын өөр шидр зеткртә йовдл һарһсмн. Җолач машиһән залҗ чадлго сөрүд йовсн «ВАЗ-2109» тамһта гиигн маши дәврҗ, энүнлә цокгдв. Хаалһд учрсн зеткрәс көлтә «ВАЗ-2109» тамһта көлгнә җолач болн өөрнь суусн күүкд күн дор ормдан әмнәсн хаһцв. Зеткртә йовдл учрсна хөөн гем һарһсн залу күн орһв.

Зеткртә йовдл учрснд гемтә бишв гиҗ эн күн зарһин сүүрт келв. Эн күн хаҗһр йовдл һарһв гисн государственн гемшәгчин тоолврла зарһ зөвшәрҗ, эн залу 12 җилд түүрмд суух цааҗ шиидҗ һарһв. Тер мет 2 җилд 6 сард көлгн-күч залдг үүлдвр күцәдг зөвинь хасҗ, дәкәд немр засгла харһулв.