2021 җилин туула сарас авн иткүл цаас (паспорт) өглһнә болн сольлһна туст Әрәсән дотр-дундын кергүдин министерств батлсн шин диг-даран экләд үүлдҗәнә гиҗ таңһчин МВД-н барин цергллт зәңглҗәнә.

Бәрмт цааснд күүнә чирән цуг өвәрцнь лавта үнн кевәр үзүлгдх йоста. Цоксн зургт күүнә чирә-зүс сәәхрүлҗ хүврүлх зөв уга. Тер мет нүдндән өңгтә линз зүүҗ, иткүлин цаасна төлә зурган цокулх зөв өгчәхш. Иткүлин цаас өгхин эс гиҗ сольхин тускар эрлһ компьютерт барлҗ, эс гиҗ хар, көк болн цеңкр бектә бичүрәр бичҗ болхмн.

Иткүл цаас һарһҗ белдҗәх кемин эргцд иргнмүдт цаг зуурин цаас өгнә. Государственн болн муниципальн туслмҗин негдсн порталар дамҗҗад, эс гиҗ МФЦ-д болн таңһчин МВД-н миграцин керг- төрин территориальн органмудт иим туслмҗ авч болхмн. Порталар дамҗҗ, государственн пошлин өгсн кемд, 30 процентд мөңг баһар авна.