Таңһчин Сарпан района зарһ 30-та залу күүнә туст бүтәсн уголовн керг-үүләр шиидвр һарһв. РФ-н Уголовн кодексин 127-ч статьян 2-ч әңгин «д» пунктла ирлцҗәх үүл татв (насни дигт күрәд уга күүкдин сул бәәлһниг хаслһн) гиҗ энүг гемшәв.

Мөшклһнә тааврар, эн залу күн хамдан бәәдг күүкд күүнә ач көвүн альвлҗана гиһәд гер дотр энүг хойр һар част цевд бәрв. Дарунь көвүг һазаран һарһад, төмр бахнд цевлв. Зарһ государственн гемшәгчин тоолвриг болн эн күүнә урдк засгин болзгнь төгсәд угаһинь учртан авч, энүг 4 җилд түүрмд суух засгла харһулв.