Хальмгт 93 медицинск көдләчд коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә тәрлһ кев. Эднд хойр девсңд тәрлһ кесн болдг. Энүнә тускар П. П. Жемчуевин нертә таңһчин больницин барин цергллт зәңглв.

Таңһчд олн әмтн дунд, тер тоод медицинск көдләчнрин дунд, коронавирусн хальдврта гемәс хөрдг тәрлһнә өргн кем эклҗ күцәгдҗәнә. «Нанд хойр тәрлһ кев. Тәрлһ авсна хөөн цөөкн өдрин эргцд күн халу дөрнә, толһань өвднә, бийнь тасго болна. Тәрлһ кеснә хөөн бийм му болсн уга. Тәрлһ кеснә хөөн сар давад, цусна шинҗллт кев. Шинҗллтин ашнь сән болв, гемәс саглҗ болхнь медгдв», – гиҗ таңһчин больницин ах эмчин дарук Виктор Оргаев келв.

Хамгин түрүнд хальдврта гемәс хөрлһнә госпиталин көдләчнрт тәрлһ кенә. Эврә сән дурар тәрлһ авхар седҗәх улст өңгәр тәрлһ кенә. Эн керг һурвн девсңд күцәгднә. Түрүләд цусна шинҗллт кенә, дарунь терапевтин хәләврт орсна хөөн тәрлһ кенә. Эмнлһнә учрежденьст көдлҗәдг улст тәрлһ кех кергтәһинь цуһар медҗәнә. Тер юңгад гихлә эдн бийиннь болн пациентнрин эрүл-мендин туст дааврта болҗана гиҗ таңһчин больницин ах эмч Очир Бадма-Горяев темдглв.