Эн җилин туула сарин эклцәр Интернетд Элстин Колонск боодгиг бузрдалһна туск төрәр видеролик тархагдсмн. Тегәд эннь үнн угаһинь илдкхәр таңһчин прокуратур бүртклһ кев. Одахн таңһчин прокуратур Колонск боодгиг бузрдалһна туст кесн бүртклһнә ашин тускар зәңглв.

Элст балһсна прокуратурин көдләчнр Колонск боодг тал одҗ, терүнә эргндк һазрт дала цас овалсинь илдкв. Цас, мөс ахулсн цагт химическ реагент эс олзлсиг шинҗллтин аш медүлв.

Бүртклһнә ашар таңһчин прокуратур федеральн зака эвдсн йовдлыг чиклүлх заквр Элст балһсна администрацин хайгар илгәв. Хотл балһсна администрац прокуратурин заквриг күцәв. Колонск боодгин эргндк һазрас овалсн цаасиг зөөҗ һарһв. Гигиенә болн эпидемиологийин таңһчин цутхлң Колонск боодгин усна шинҗллт кев. Усна санитарн-химическ үзмҗнь диглә ирлцҗәхиг шинҗллтин ашар илдкгдв. 2020 җилин мөчн сарин 23-д кесн шинҗллтин ашар бас тиим үзмҗ билә. Тегәд чигн Интернетд тархасн видеороликд Колонск боодгиг химическ реагентар бузрдалһна туск зәңгллһн үнн биш болҗ һарв гиҗ таңһчин прокуратур зәңглҗәнә.