Кабардино-Балкарск Республикд Тырныауз балһснд Абдул-Халим Ольмезовд байрин бәәдлд таңһчин Толһач Бату Хасиковин Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв. Кабардино-Балкарск Республикин болн Хальмг Таңһчин хоорндк залһлдаг батруллһнд шунмһаһар орлцҗах төләднь энүг ачлв.

Байрин керг-үүлдврт Хальмгин Толһачин администрацин һардачин дарук – Хальмгин Улсин Хуралд таңһчин Толһачин элч Араш Манджиев орлцв.

Абдул-Халим Ольмезов Эверест нарт-делкән хамгин өндр уул деер хойр дәкҗ давшҗ һарсмн. 2011 җилд хойрдад уул деер һархларн, альпинист «Кавказин олн келн-әмтнә Әрәсән конгресс» гидг цугәрәсән олна җисәнә, «Эльбрусоид» карачаево-балкарск баһчудыг делгрүллһиг дөңнлһн» гидг Саңгин болн цааҗла харһсн тавн келн-әмтнә – хальмгудын, ингушмудын, чеченцнрин, карачаевцнрин болн балкарцнрин тугмуд Эверест уул деер өөдлүлҗ өргв.