Нальчик балһснд «Уулын болн теегин шүлглән» гидг дембрлттә керг-үүлдвр болв. Эн керг-үүлдвр Кабардино-Балкарск Республикин болн Карачаево-Черкесск Республикин улсин шүлгч Салих Гуртуевд «Хальмг Таңһчин Улсин шүлгч» гидг цол зүүлһснд нерәдгдв.

Харм төрхд, Салих Гуртуев сәәһән хәәҗ одв. Хальмгин Толһачин администрацин һардачин дарук – Хальмгин Улсин Хуралд РК-н толһачин элч Араш Манджиев шүлгчин көвүнднь – Расул Гуртуевд иткүл цаасинь болн «Хальмг Таңһчин улсин шүлгч» гидг цол зүүлһснә темдг бәрүлҗ өгв. Олн келн-әмтнә урн-утх зокъял делгрүллһнд, Хальмгин болн Кабардино-Балкарин олн әмтнә хоорнд иньгллтин залһлдаг батруллһнд ик тәвцән орулсн төләднь күндтә цол зүүлһгдв. Расул Гуртуев эцкиннь күч-көлсинь өөдәнәр үнлҗ, ач-тусинь хәрүлснд таңһчин һардврт, нег үлү Бату Хасиковд ханлтан өргҗ, балкарск келәр барас һарсн «Җаңһр» баатрльг дуулврин түрүн дегтриг таңһчин Толһачд белглв. Керг-үүлдврин йовудт Хальмгин артистнр билг-эрдмән һарһв, «Җаңһр» дуулвр дуулв.

Салих Гуртуев «Кавказин бичәчнрин клуб» гидг регионмудын хоорндк олна ниицә бүрдәсмн. Салих Султанбекович олн келн-әмтнә хоорнд иньгллтин залһлда шинәс сергәҗ батруллһнд ик тәвцән орулсмн. Кесг сааҗ Хальмг Таңһчур ирсн билә. Кавказин олн келн-әмтнә сойлын болн урн-утх зокъялын заңшалмуд хадһллһна кергиг дөңнҗ йовсмн. Салих Гуртуев хальмг шүлгчнрин үүдәврмүдиг балкарск келнд орчулҗ, дегтр барас һарһсмн. Тер мет хальмг улсин «Җаңһр» баатрльг дуулврин бөлгүдиг орчулҗ барлсмн. 2020 җилин лу сарин 17-д Хальмгин Толһач батлсн Зәрлгәс иштә олн келн-әмтнә урн-утх зокъял делгрүллһнд өөдән ач-тус күргсн төләднь «Кавказин бичәчнрин клуб» гидг регионмудын хоорндк олна ниицәнә президент Салих Султанбекович Гуртуевд «Хальмг Таңһчин улсин шүлгч» гидг күндтә цол зүүлһгдв. Әмд бәәхднь Гуртуевд цол зүүлһсмн. Болв шин коронавирусн хальврта гем түгснәс көлтә ачлвринь цаглань өгч чадсн уга.

Кабардино-Балкарин РИА-н зәңглсәр, Улан Әәрмин политрукин көвүн С.Гуртуев 1944 җилд бичкн цагтан цуг балкарск олн әмтнлә хамдан цааҗла харһҗ, Дунд Азь тал туугдв. Тууврин һазрт дундын школ төгсәв. Тууврас төрскн һазр-уснурн хәрү ирәд, Кабардино-Балкарск государственн университетд орҗ, балкарск болн орс келнә болн урн-утх зокъялын багшин эрдм дасҗ, сурһуль төгсәсмн.

1986-1991 җилмүдт С.Гуртуев дегтр һарһачин, полиграфин болн дегтрмүдин хулд-гүүлгәнә Кабардино-Балкарск Республикин Государственн Комитетин һардачин үүл дааҗ йовла. Сүл җилмүдт балкарск келәр һардг «Минги-Тау (Эльбрус)» гидг урн-утх зокъялын седкүлд көдлҗ йовсмн. Салих Гуртуев – шүлгләнә, урн-утх зокъялын, балкарск келнд орчулсн орс болн нарт-делкән урн-утх зокъялын түүрвәчнрин хамгин сән гисн үүдәврмүдин, Кавказин олн әмтнә шүлгчнрин үүдәврмүдин орчулврмудын 25 дегтрин түүрвәч.

Нег ухан-седклтә улсла хамдан 2009 җилд Кавказин бичәчнрин клуб бүрдәҗ, долан җилд энүг һардв. Кавказин бичәчнрин клуб С.С.Гуртуевин литературн мөрә һарһҗ үүдәв. Шүлгләнә халхар өөдән күцәмҗ бәрсн улсиг эн мөрәһәр ачлна.

Салих Гуртуев Кабардино-Балкарин сойлын ачта көдләч бәәсмн, Желюкин нертә (Украин, Винницк область) литературн мөрәһәр, Кабардино-Балкарин сойлын министерствин литературн мөрәһәр, олн келн-әмтнә хоорнд литературн залһлдаг делгрүллһнә төләд Грузин Деед Советин Күндллһнә һашгар ачлгдсн билә. Шота Руставелин «Витязь в тигровой шкуре» гидг олнд темдгтә поэмиг балкарск келнд орчулсн төләд Тбилиси балһсна Күндтә иргн гидг цол зүүсмн.