Җил болһн туула сарин 25-д әрүн Татьянан өдр эс гиҗ оютнрин Өдр темдглнә.

1755 җилин туула сарин 25-д хатн Елизавета Петровна Московск университет бүрдәлһнә туск зәрлг батлсмн. 1850 җиләс авн байрин өдр темдглдг болв. Түрүн авгтан эн байр Московск университет бүрдәлһнә өдр гиҗ нерәдгддг билә, зуг хотл балһснд энүг темдглдг бәәсмн. Эн өдр түрүләд учрежденя чонҗд мөргүл кеһәд, байр эклдг бәәсмн. Терүнә хөөн гиичнрин орлцлтаһар байрин керг—үүлдврмүд давулдг билә. Дарунь эн сән өдриг балһснд өргәр темдглдг бәәсмн.

2005 җиләс авн туула сарин 25-д Әрәсәд цугәрәсән оютнрин Өдр гиҗ темдглнә. Хальмгин Толһач таңһчин оютнриг байрлань йөрәв. «Хальмгин оютнр – сана бахмҗ, мана оютнр шунмһа, седвәртә, уралан зөрдг седклтә баһчуд мөн. Оютнр бәәдл-җирһлин олн зүсн халхар үүлдҗ, олна үүлдврин, спортын, сойлын нань чигн халхар билг-эрдмән, чадмг-чидмгән үзүлҗ, нерән һарһна. Давсн җилд мана баһчуд олн зүсн керг-үүлдврмүдт, тер тоод «Молодые профессионалы», «Интеллект года», «Территория смыслов», «Российская студенческая весна» керг-үүлдврмүдт орлцҗ, медрлән, билгән үзүлҗ ончрна»,- гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков келв.