Таңһчин оютнр Интернет олзлҗ, көдлмш хәәҗәх специалистнрин 13 процент тогтана. Энүнә тускар «HeadHunter» шинҗллтин барин цергллт зәңглҗәнә.

Сурһуль сурчах баһчуд хамгин икәр «Административный персонал», «Продажи», «IT/Интернет/Телеком», «Банки/Инвестиции/Лизинг» и «Бухгалтерия/Управленческий учёт» гидг халхар көдлмшт орхар седнә. Көдлмш хәәҗәх оютнр дундлад 25 миңһн арслңга җалв авх саната. Таңһчин әмтн болхла дундлад 35 миңһн арслңга җалвта көдлмш хәәҗәнә.

«Калмыкия» РИА-н зәңгч сурһуль сурчах оютнрла күүндҗ, эдн ямаран көдлмш хәәҗәхин болн мөңгән юунд һарһдгин тускар соньмсв. «Йирин кевәр болн гертән бәәһәд күцәдг көдлмш хәәдүв. Олсн мөңгнә ик зунь коммунальн туслмҗин төлә һарна. Келхд, үвләр дулаллһна туслмҗин төлә 3-4 миңһн арслң өгнәв. Дәкәд хот-хол, хувц авх кергтә болна. Сардан 25 миңһн арслңга җалв авхла, таңһчд му бишәр бәәҗ болхмн. Көдлмш тер дарунь олдгхш. Болв көдлх санан бәәхлә, көдлмш олҗ болхмн», - гиҗ Хальмг Ик сурһулин магистратурин 2-ч курсин оютн ухан-тоолврарн хувалцв. «Фрилансин эв-арһар дамҗҗ, көдлдгнь нанд таасгдна. Җалварн хот-хол, хувц хулдҗ авна, элгн-садндан илгәнәв. Долан хонгин эргцд көдлмш олҗ авнав», - гиҗ Хальмг Ик сурһулин оютн Сардор Хамракулов келҗ өгв.

«HeadHunter» шинҗллтин ашар, Хальмгин оютнрин 22 процент гертән бәәһәд көдлх белн, 15 процент селгәһәр көдлдг көдлмш хәәҗәнә. Интернетд сул көдлмшч ормин туск зар умшҗ, энүгәр 44 процент оютнр соньмсна, ут тоодан көдлмш хәәҗәх улсин – 35 процент. Дундлад нег оютн җилдән 11 сул көдлмшч ормар соньмсна. « Йирин кевәр эс гиҗ гертән бәәһәд көдлхнь нанд йилһл уга. Кеҗәх көдлмшт седклм тусх зөвтә. Олсн мөңгәр хот-хол, хувц-хунр, косметик хулдҗ авнав. Туслмҗин төлә мөңг өгнәв. Сул цаган давулҗ амрлһнд мөңгн һарна», - гиҗ Хальмг Ик сурһулин оютн Вероника Колесник тоолвран медүлв.