Эврә гер-бүүр уга баахн өрк-бүлмүд «Элст балһсна баахн өрк-бүлмүдиг дөңнлһн» көтлврт орлцхин төләд цаасан орулҗ өгч чадҗана. Эн көтлврин йовудт гер-бүүр хулдҗ авхин эс гиҗ тосххин төләд дөңцл мөңг авч болҗана.

Элст балһсна баһчудын болн спортын керг-төрин комитетд (Номто Очировин уульнц, 4-ч тойгта гер, 420-ч хора), сарң өдр 9 часас авн 18 час күртл цаасан орулҗ болхмн. 2021 җилин хөн сарин 24 күртл цаас орулҗ авхмн. Тер мет Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. электронн поштын хайгар цаасан илгәҗ болхмн.

Энүнәс нань МФЦ-д цаасан орулҗ болх. Мигмр, үлмҗ болн пүрвә өдрмүдт 9 часас авн 12 час күртл 3-81-07 телефона тойгар комитетд җиңнүлҗ, цәәлһвр авч болхмн.