Таңһчин прокурор Евгений Курмаев РК-н ветеринарийин заллтын болн аһурсна гемәс саглуллһна Яшкулин станцин дааврта көдләчнрт авлһ өгсн күүнлә зарһ болхас мөшклһ келһнд нөкд болхин туск үгцә батлв. Энүнә тускар региональн прокурорин барин цергллт зәңглҗәнә.

Хам-хоша бәәх региона күн 2018 җилин мөчн сарас авн 2020 җилин мөңрн сар күртл авлһ өгдг бәәсмн. Ставропольск организацсин эд-бод кедг цехин төлә Яшкулин районас 253298 толһа мал ачҗ зөөснә тускар хуурмг цаас бичүлҗ авсмн. Ут тоодан 11,3 сай арслңга авлһ өгсмн.

Тегәд зарһ болхас урд авлһ өгсн күүнлә нөкд болхин туск үгцән батлгдв. Эннь мөшклһнә керг-үүлдврмүд күцәлһнд болн үүл һарһсн баг улсиг илдклһнд нилчән күргхмн.