Октябрьск района прокуратур коррупциг хөрлһнә зака күцәдгин туст бүртклһ кесмн. Бүртклһнә йовудт муниципальн цергллтин көдләчнрин туск то-дигиг зөв угаһар тархаҗасиг илдкв. Энүнә тускар ведомствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Района администрацин шишлң сайтд муниципальн цергллтд көдлҗәдг зурһан күүнә оруһин, һаруһин болн өлгэдин тускар өгчәх зәңгллһнд эднә залуһиннь болн гергнәннь көдлмшин һазринь болн дааҗах үүлнь зааҗ. Эннь күүнә туск то-дигиг зөв угаһар тархаҗах йовдл гиҗ прокуратур тоолҗана. Района прокурор Октябрьск РМО-н администрацин туст административн керг-үүл бүтәв. Эн керг-үүл зарһд хәләгдх. Тер мет района толһачин хайгар дуту дундыг чиклхиг некҗәх туск закврин цаасн илгәгдв.