Одахн Октябрьск, Баһ Дөрвдә, Көтчнрә болн Сарпинск райодын толһачнр таңһчин П.П.Жемчуевин нертә больницд буйнч седклин дөң болв. Энүнә тускар медицинск учрежденя барин цергллт зәңглв.

Райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнр 1-ч болн 3/1-ч тойгудта госпитальмудын медицинск көдләчнрт хөөнә мах болн тутрһ өгв.

«Маднд оньган тусхаҗ, дөң күргҗәх цуг улст ханлтан өргҗәнәвидн. Урднь чигн нег һазра улс, арһлачнр, РМО-син толһачнр буйнч седклин дөң күргсмн. Госпитальмудын көдләчнрлә хот-хоолар, саглуллһна эв-арһар, нань чигн кергтә тоотар хувалцҗ, демән күргдг билә. Хальдврта гемәс хөрлһнә кергт орлцҗах көдләчнриг дөңнҗәх цуг әмтнд әрүн седкләсн ханлтан өргҗәнәвидн», - гиҗ таңһчин П.П.Жемчуевин нертә больницин ах эмч Очир Бадмва-Горяев келв.