Элстд 200 зәәтә өдгә цагин некврлә ирлцҗәх стационарн госпиталь тосхгдхмн. Эн госпиталь өөдән чинртә шин гисн медицинск оборудованяр теткгдх. Энүнә тускар таңһчин эрүл-менд харлһна министерств зәңглҗәнә.

2021 җилин хаврар Элстин дорд үзгт, цергә әңгин ца бәәх у-өргн көдә һазрт госпиталь тосххар зуралҗана. Госпиталь тосхлһна кергт федеральн бюджетәс 1,8 җува арслң йилһҗ өгхмн. Давсн җилд Хальмгин Толһач таңһчин һардврла хамдан регионд шишлң комплекс бүрдәхин төлә хальдврта гемтә улсиг эмндг госпиталь тосхх кергтә гисн төр босхсн билә. Гем түглһнә кемд шин коронавирусн өвчтә улсиг эмнлһнә госпитальмуд медицинск учрежденьсин ул деер секгдсн билә. Тер мет сурһуль-эрдмин болн социальн харслтын учрежденьсин гермүдт госпитальмуд секгдсмн.

Госпиталин төлә йилһгдҗәх һазрин участкиг олзлхин төләд Элст балһсна Хургин сүл болсн сүүр деер генеральн зурад болн һазр олзллһна зокалмудт сольврмуд орулгдв. Эн шиидврмүдәс иштә ЕГРН-д хүврлтс орулхмн, һазрин участкиг таңһчин тосхлтын министерствин медәнд орулх. Туула сард таңһчин эрүл-менд харлһна министр Юрий Кикенов федеральн министерствд одв. Тосхлтын объектиг федеральн шишлң инвестиционн көтлврт орулх шиидвр һарһҗ, эн туст кергтә цааснь белдх даалһвр министрт өгв.