Туула сарин 26-д саадгар халһна Әрәсән чемпионат төгсв. Хальмгин һурвн спортсменк алтн, цаһан мөңгн болн күрл медальмуд шүүҗ авв. Татьяна Кичапова, Цаһан Кукшова болн Софья Сарангова туулас сарин 22-ас авн 24 күртл Орел балһснд Әрәсән Кубкин төлә болсн марһанд бас ончрсн билә.

Әрәсән Кубкин төлә марһанд нүүрт һарсн Татьяна Кичапова «Калмыкия» РИА-н зәңгчд иигҗ келв: «Дөрвн сар хооран, давсн җилин хулһн сард саадгар хадг экләд дасв. Өөдән мергҗлттә тренер Цаһан Кукшован нилчәр иигҗ сәәнәр саадгар хадг дасҗ авв. Иим ахр кемин болзгт эн намаг саадгар хадг дасхҗ, Әрәсән Кубкин төлә марһанд болн чемпионатд белдв». Цугәрәсән марһаст орлцҗ, өөдән үзмҗд күрхин төләд Татьяна «Харвачнр» гидг клубд долан хонгт дөрв дәкҗ дамшдг билә. Марһан эклхәс ик урдаснь өдр болһн шунҗ физкультурар дамшдг бәәсмн, эн турнирмүдин зокалмуд тодлҗ авсмн гиҗ спортсменк келҗ өгв.