2021 җилин туула сарас авн экин капиталын мөңгиг 3,7 процентд өөдлүлҗ, шинәс тоолв. Ода түрүн үр һарһсна төлә 483882 арслңга мөңг өгх, тиигәд демин мөңгнә кемҗән урдкас дорхнь 17 миңһн арслңд икдв. Кемр хойрдгч үрнь 2020 җил эклтл төрсн эс гиҗ энүг көвүшлҗ авсн болхла, хойр үртә өрк-бүлмүдт бас иим кемҗәһәр экин капиталын мөңг өгхмн.

Эн җиләс авн экин капиталын мөңгнә туст кергтә цаасиг урдк цагас дорхнь түргн кевәр орулҗ авна. Урднь цаасан орулсна хөөн экин капиталын сертификат 15 хонгин эргцд өгдг бәәсн болхла, ода болхла 5 хонгин эргцд белн болна. Өмннь экин капиталын мөңгиг олзллһна туск эрлһ орулсна хөөн шиидвр һарһхиг сардан чигн күләдг бәәсмн. Ода болхла арвн көдлмшч өдрин эргцд эрлһ хәләгднә. Болв хая нег көтлврин туст шин болзг утдулгдна. Тер юңгад гихлә зәрмдән ведомствс ПФР-д цаглань тооца өгхш. Тер саамд экин капиталын сертификатыг арвн тавн хонгин эргцд өгнә. Кемр ведомств болн сертификат авсн күн саңд кергтә бәрмт цаасан болн тооцаһан эс өгсн болхла, хөрн көдлмшч өдрин эргцд шиидвр һарһхмн. Болзг хаслһн экин капиталын көтлвриг делгрүллһнд сән нилчән күргҗәнә. Тегәд чигн әмтн түргн кевәр мөңгнә дем авч чадҗана.

Пенсионн саң МСК-н сертификатмуд экләд өгчәнә

Өрк-бүлд үрн һарсна хөөн эрлһ авлго тер дарунь сертификат бичүлҗ һарһна. Тегәд өрк-бүл түдвр угаһар мөңгән авч олзлҗ чадҗана. Таңһчд 2020 җилд экин капиталын 2027 сертификат өгв. Эднәс түрүн үр һарһсна төлә – 682 сертификат. Давсн җиләс авн экин капиталын мөңгиг олзллһна туст керг-төр күцәдгиг амр болв. Келхд, гер-бүүр хулдҗ авхин эс гиҗ тосххин төлә экин капиталын мөңгиг олзлхар седҗәхлә, өгйәһәр мөңг авчах банкд эрлһ орулҗ болхмн. Пенсионн саңла бооца батлсн мөңг хоршуллһна банкст тиим эрлһ орулҗ авна. Мана таңһчд Сбербанк болн Россельхозбанк сертификатын мөңгиг олзллһна туст Пенсионн саңла бооца батлсн болдг. Давсн җилд Хальмгт 94 өрк-бүл МСК-н мөңгән олзлҗ, гер-бүүрин таалан ясрулв. 2021 җилин туула сард нәәмн эрлһн орв.