«Калмыкия» РИА корпоративн көтлврин йовудт 36 көдләчиг даатхв. Кемр шин коронавирусн хальдврта өвчәр гемтснь илдкгдхлә, даатхлһна полисәр мөңг авч болхмн.

Даатхлһна компаньла бооца батлсн ямр нег күн бооца үүлдҗәхин болзгт гемтхлә, терүнд 21 миңһн арслң өгх. Энүнәс нань цуг көдләчнр ирлцңгү көтлврин йовудт шишлң таалд эврәннь элгн-садан даатхҗ чадхмн.

«Калмыкия» РИА даатхлһна компаньд эврәннь көдләчнрин төлә мөңгнә хүвинь өгхмн. Таңһчин зәңгллһнә агентств хуучта улсиг даатхх күсл тәвв. Тегәд туула сард хуучта 10 көдләчиг даатхҗ, теднә төлә мөңгинь өгв. Дәкәд 26 күн даатхлһна бооца батлхар седв. Тиигхләнь «Калмыкия» РИА эднә төлә даатхлһна цаасна үнин 2/3 хүвнь даав. Кемр көдләч гемтәд, госпитальд орлго чигн бийән эмнлүлсн болхла, терүнд 21 миңһн арслң өгхмн. Даатхлһна көтлвр цааранднь чигн үүлдҗәнә. Әмтнәс шин эрлһс орҗана.