Ленинград балһсиг фашистнрин бүслврәс 1944 җилин туула сарин 27-д күцц кевәр сулдхсмн. Терүнәс нааран 77 җил давв. Ленинградын бүслврин күчр-күндиг дааҗ һарсн һурвн күн Хальмг Таңһчд бәәнә. Эдниг «Бүслгдсн Ленинградын бәәрн күн» гидг өрчдән зүүдг темдгәр ачлсн болдг. 

Туула сарин 27-д таңһчин хотл балһсна цутхлңд, «Элст» гиичлүрин өөр-шидр, «Бүслврин өдмг» гидг санлын керг-үүлдвр болв. Эн цугәрәсән акциг баһчудын таңһчин цутхлңгин элчнр РК-н спортын болн баһчудын керг-төрин министерствин дөңнлһәр бүрдәҗ давулв.Тер мет эн өдр таңһчин дундын школмудт санлын кичәлмүд давв. Келхд, А.М. Амр-Санана нертә Келн-улсин дегтрин саңгин көдләчнр Хальмг үндсни гимназьд санлын керг-үүлдвр давулҗ, Ленинградын бүслврин цагт әмтн өршәңгү уга, күчр-күнд таалд бәәҗ, ик зовлң үзҗ, цугинь тесч, дааҗ һарсна тускар сурһульчнрт күргҗ медүлв.

«Бүслврин өдмг» гидг цугәрәсән акцин йовудт һаза йовсн улст 125 грамм өдмг түгәҗ өгсмн. Ленинградын бүслврин цагт иим баһ кемҗәһәр хүв өдмг әмтнд түгәҗ өгдг бәәҗ. Өлн бәәсн әмтн бичкн-бичкнәр хуваҗ өгсн өдмгәр теҗәл кеҗ, күнд-күчр бәәдлиг, ик зовлң дааҗ һарсна тускар дорас өсч-босҗ йовх баһчудт медүлх күслтәһәр эн керг-үүлдвр бүрдәгднә.