Одахн таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев «КТК–Р» АО-н генеральн директор Николай Горбаньла харһв. Эдн нөкцлтин халхар үүлдлһнә тускар күүндв. 2020 җилд «КТК-Р» компань мана таңһчд социальн төсв күцәлһнә кергт 86 сай шаху арслң йилһҗ өгв. 2021 җилд Хальмгт буйнч седклин көтлврмүд тохралһна төлә йилһҗ өгх мөңгнә кемҗәг 100 сай арслңд күргҗ өөдлүлхәр зуралҗана гиҗ зәңглв. Тер мет эн җил таңһч күцәхәр бәәх социальн төсвсәр соньмсв. Хальмгин Толһач Бату Хасиковд ирлцңгү бичг илгәсмн гиҗ таңһчин Толһачин барин цергллт зәңглҗәнә. 

Буйнч седклин көтлвр девсң-девсңгәр күцәгдҗәнә. Таңһчин эмнлһнә учрежденьсиг шин гисн оборудованяр теткв. Һурвн флюорографическ аппарат болн нилхдиг зөөлһнә инкубатор хулдҗ авхин төлә КТК 22,4 сай арслң йилһҗ өгв. Тер мет Ик Буурла, Хар Һазра болн Яшкулин райодын больницсиг флюорографическ аппаратмудар теткв. Өдгә цагин некврлә ирлцҗәх өөдән чинртә оборудовань олзллһна нилчәр садв гемиг болн нань чигн гемиг эртәр илдкҗ чадна. О.А. Шунгаеван нертә Перинатальн цутхлңгиг нилхд зөөлһнә инкубаторар теткв. Дотрнь ИВЛ аппаратта өөдән олзта-туста оборудованяр дамҗад, нилхдиг медицинск учреждень дотр зөөнә, тер мет хол һазрур самолетар эс гиҗ көлгәр күргх арһта болна.

«КТК-Р» АО 20 һар җилдән таңһчла нөкцҗ үүлднә. Хальмгт социальн төрмүд хаһллһнд нөкд болдг болн чинртә төсвс дөңндг төләднь Николай Горбаньд таңһчин Толһач Бату Хасиковин Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв. «КТК-Р» компань буйнч седклин дөң күргнә. Темдглхд, 2019 җилд «Хар Һазр» гидг заповедникин төлә өдгә цагин оборудовань хулдҗ авсмн. Тер мет таңһчин хойр районд урһа модд тәрлһнд нөкд болв. 2020 җилд Элстд европейск үзмҗлә дүңгә скейт-талвң тосхсн болдг. Әмтиг зөөлһнә төлә автобусмуд, медицинск учрежденьсин, сурһуль-эрдмин болн сойлын учрежденьсин төлә көлгн-күчн хулдҗ авсмн. Хальмгин уйн билгтнриг дөңнлһнә төләд «КТК – билгтә бичкдүдт» гидг марһа давулна, Ик Буурла, Хар Һазра райодын болн Элст балһсна бичкдүдт Шин җилин белгүд өгнә, шинкән школд орҗах 1-ч классин сурһульчнрт канцелярск эд-тавр дүүргсн дорва белглнә. Хальмгин эмнлһнә учрежденьсиг 6 шин гисн ИВЛ-аппаратар тетксн болдг.