Одахн Элстд, «Родина» кинотеатрт, бичкдүдин төлә «Кино» болн «Солнце» гидг нерәдлһтә ахр фильмс түрүн болҗ үзүлҗ, олна оньгт тусхав.

2017 җиләс авн режиссер Элла Манжееваан, «Бумбин зөөр» гидг Келн-улсин саңгин, Ольга Бадма-Халгаева һарддг «Профессориум» Академин седвәрәр болн «Лукойл» компаня болн таңһчин сойлын болн туризмин министерствин дөңнлһәр эн төсв күцәгдҗәнә. Киношкол күүкдәс мөңг авлго үүлдҗәнә. Марһана ашар 30 уйн наста күүкд-көвүдиг йилһҗ авсмн. Эдн кино цокҗ авлһна кергт орлцв. 10 дииләч эврән фильм цокҗ авв.

Керг-үүлдврт таңһчин Толһач Бату Хасиков ирв. «Мана таңһчд билгтә болн седвәртә күүкд-көвүд бәәдгнь байрта-бахмҗта. Баһчуд үүдәлтин халхар билгән һарһҗ делгрүлхин төлә мана таңһчд цуг таал тогтадгин тускар эн төсв герчлҗәнә. Кино кеҗ һарһҗ, мана таңһчин тускар келҗ өгх, олнд медүлҗ өгх арһ олзлҗ болҗана», - гиҗ таңһчин Толһач Бату Хасиков келв. Келн-улсин саңгин болн «Профессориум» академин нилчәр таңһчин күүкд кино кеҗ һарһдгин туст медрл авчана, эн кергәр соньмсҗана гиҗ эн темдглв.
«Дорас өсч-босч йовх үйд нөкд болдг, селвгән өгдг, медрләрн хувалцдг улс мана һазрт бәәнә. Тер мет Москван режиссермуд таңһчур ирҗ, күүкдиг сурһв. Эднә ач-тусинь бас темдглх кергтә. Мана баһчуд өмнән күсл тәвҗ, уралан зөрҗ үүлднә. Эдн сансан күцәхәр, күцәмҗ бәрҗ үүлдхәр шунҗана. Эндр билгтә сурһульчнрла, «Бичкдүдин киношкол» гидг төсвд орлцачнрла харһҗ, уйн баһчудын туск тоолврм улм батрв», - гиҗ Бату Хасиков товчлҗ келв.

Таңһчин сойлын болн туризмин министр Саглара Тюрбеева бас йөрәлин үг келҗ, Хальмгин баһчудын үүдәгч седвәриг болн төсвсиг цааранднь чигн дөңнх седклән медүлв.