Олн зүсн янзин организацсин болн предприятьмүдин һардачнр эврәннь көдләчнрин туст даатхлһна тооца өгх зөвтә. Таңһчд дөрвн миңһн организац, предприять, әмт көдлмшт авдг арһлачнр чигн 2021 җилин моһа сарин 1 шин күртл 70 миңһн көдләчин туст тооца өгх зөвтә гиҗ Хальмг Таңһчд үүлддг Пенсионн саңгин барин цергллт зәңглҗәнә.

2020 җилин эргцд күч-көлснә бооцаһар эс гиҗ иргнә болн зөв-йосна бооцаһар көдлсн көдләч болһна туст тооца кеҗ өгх кергтә. Терүнд даатхлгдсн улсин нер-усинь болн СНИЛС, көдлмшин кем болн болзгаснь урд пеньст һарх зөв өгчәхин учр-утхинь заана. Тооцана ашар Пенсионн саң даатхлһна пеньс өгхин шиидвр һарһна. Иим тооца җилдән нег дәкҗ өгнә.

25 көдләч болн эн тооһас даву күн көдлҗәдг организацин болн предприятин һардач электронн кев-янзар тооца кеҗ өгнә. 25-ас баһ күн көдлҗәдг организацин һардач цааснд эс гиҗ электронн кев-янзар тооца өгнә.

Кемр организац темдглсн болзгас оратад тооца өгхлә, эс гиҗ тооцаһан күцц кевәр эс кесн болхла, аль зөрц эндү һарһҗ тооца кеҗ белдхлә, тиигхләнь һардач көдләч болһна төлә 500 арслңга ял өгх зөвтә болх.