Таңһчин ветеринарийин Заллт олна ниицән орулсн эрлһәр Элстин Ар-барун үзгт бәәх гер шинҗлв. Энд балһсна бәәрн күүкд күн эзн уга олн ноха бәрнә гиҗ ведомствин барин цергллт зәңглҗәнә.

Герин эзн күүкд күн 38 ноха бәрдгнь Заллтын специалистнр болн малын эмчнр илдкв. Цуг нохаст аһурсна әәмшгтә гемәс хөрдг тәрлһ кегдв.

Герин аһурс бәрлһнә зокалмудын болн некврмүдин тускар эн күүкд күүнд цәәлһвр өгв. Әмтнд болн герин аһурснд әәмшг учрашгон төләд тогтсн бәәдлиг чиклх кергтә гисн заавр энүнд өгв. Эн тогтсн бәәдлин тускар Россельхознадзорин территориальн заллтд зәңгллһ илгәгдв.