Өцклдүр Сочи балһснд греко-римск бөк бәрлдәнәр ЮФО-н первенств төгсв. Марһана ашин тускар тренер Виктор Боктаев келҗ өгв. Хальмгин спортсменмүд нег цаһан мөңгн болн нег күрл медаль шүүҗ авв. Мингиян Горяев болн Адъян Эрдниев марһана призермуд болв. Лу сард Омск балһснд цугәрәсән первенствд эдн орлцхмн.

«Урдаснь кесн мини тааврар һурвн күн марһанд йилһрх гиҗ күләҗәләв. Болв 51 киил эс күрдг чиңнүрин багд орлцсн Дорҗ Шунгурциковд нүүрт һарч чадсн уга. Учрнь юундв гихлә, көвүд давсн җилин моһа сарас авн марһаст орлцад уга, хальдврта гем түгсн кемәс авн эдн гертән дамшдг болв. Тегәд чигн дамшлт баһ болад бәәв гиҗ тоолҗанав. Болв тер бийнь мана бөкнр чадмг-чидмгән, му биш белдврән үзүлҗ чадв», - гиҗ тренер Виктор Боктаев келв.

«Гертән бәәсн үүрмүднь эднд санань зовад, дару-дарунь җиңнүләд, эдн марһанд яһҗ орлцҗахин тускар соньмсад бәәв. Болв марһана йовуд телефоһар күүндхд эвго билә. Тегәд «Калмыкия» РИА-н аккаунтд шуудтан хәләтн гиҗ селвг өгләв», - гиҗ тренер темдглв. Спортсменмуд марһанд орлцхин төләднь таңһчин спортын болн баһчудын политикин министерств дөң болв.