Нарн өдр, туула сарин 31-д, Элст балһсна цутхлңд 20 шаху бәәрн күн цуглрв. Эдн дунд ик зуудан баһчуд билә.

Туула сарин 23-д Элстд иим акцд зу шаху күн орлцв гиҗ урднь нег федеральн сайт зәңглсн билә. Болв темдглгдсн то-дигәр, эн керг-үүлдврт 40 күн орлцсмн. Туула сарин 31-д болхла, терүнәс баһ тоота күн хурв. Тер мет керг-үүлдврт уйн наста баһчуд орлцснь үзҗ болхмн билә.

Давсн нарн өдр йирин армлһна өдр болв. Иим акцс эврәннь ухан-тоолвран күргҗ медүлхин төләд тус уга гиҗ иргнмүд тоолҗах кевтә. Тер бийнь полицин көдләчнр тогтун бәәдл хадһлхин болн әмтнә төлә әәмшг уга бәәдл теткхин төләд харулд зогсв. Зөв-йос харлһна халхин элчнр бийән чикәр бәрв, эдн зака эвдсн хойр кү бәрәнд авв.