Туула сарин 30-д Хальмгин Келн-улсин оркестр Цаһан Амн селәнә искусствин школд сурдг бичкдүдин төлә мастер-классмуд давулв болн концерт үзүлв. Үстин района толһач Геннадий Очировин болн искусствин школын һардач Людмила Ачирован үрврәр Цаһан Амнд ирсн билгтнр уйн баһчудла дамшлтарн хувалцв, эднә төлә улсин зевсгүд татҗ, байр үүдәв.

Келн-улсин оркестрин артистнр таңһчин билгтә баһчудыг дөңнлһнә седвәр татҗ, цааранднь чигн эн туст керг-үүлдврмүд бүрдәҗ давулхар бәәнә. Эн үүдәгч харһлт бүрдәснд школын сурһульчнр цань уга байрлв. Дорас өсч-босч йовх үйд үүдәгч халхар сурһмҗ өгчәх багшнрт ханлтан өргв. Мана баһчудыг дөңнлһн, таңһчин райодын багшнрт методическ дөң күрглһн энтн Келн-улсин оркестрин һоллгч керг.