Туула сарин 27-ас авн 30 күртл Элстд, «Ойрат Арена» хамцу командсин спортивн белдврин региональн цутхлңд, боксар таңһчин чемпионат болв. Энүнд Элст балһсна болн таңһчин долан районас ирсн 50 спортсмен орлцв.

Марһанд Сарпинск, Үстин, Баһ Дөрвдә, Октябрьск, Ик Буурла, Яшалтинск болн Хар Һазра райодын элчнр, «Боец» болн «Гром» Элстин клубмудын хамцу командс, тер мет Ц. С. Балзановин нертә олимпийск көрңгин таңһчин спортивн школын команд орлцҗ, хоорндан дөрлдв.

Таңһчин спортын болн баһчудын политикин министр Константин Батыров, Октябрьск района толһач Басанг Убушаев болн Хар Һазра района толһач Виталий Крылов чемпионатд ирҗ, спортсменмүдиг дөңнв. Эдн дииләчнриг ачллһна керг-үүлдврт орлцв. Боксар таңһчин чемпионатд диилвр бәрсн спортсменмүд 2021 җилд тогтагдх хамцу командын ханьд орхмн.