Мэш (Mash) телеграмм-канал Геленджие балһснд бәәшң тосхгдҗах һазрас видео цокҗ үзүлв. Седкүлчнрин зәңглсәр, энүг эклҗ тосхҗана. Һазаһаснь гер белн, болв дотрнь кех көдлмш дала.

Эн объект яһҗ тосхгдҗахиг зурһан җилдән бүрткҗәнә гиҗ тосхлтын техническ бүртклһнә халхин элч седкүлчнрт зәңглв. Тосхлтын көдлмшин 2027 җилд төгсәхәр зуралҗана гиҗ эн келв.

«Цугнь тосхлтын түрүн девсңд күцәгдҗәнә. Энд олн көдлмшчнр көдлҗәнә», – гиҗ Мэш каналын ах редактор видео-экскурсин йовудт келв.

Тосхлтын объектин цуг бәәриг төгәлҗ, бассейнә бәәдлтә «аквадискотек» болн тәәзтә бәәриг үзҗ, энүг тосхачнр «концертн талвң» гиҗ нерәднә. 16 унтдг хора, бийән уһадг хора болн хувц-хунр хадһлдг хора, нань чигн кесг бәәр үзв.

Зәңгән өгтн гиҗ репортажин түүрвәчнр тосхлт кеҗәх һазрин эздүдт дуудвр кев.