Одахн, туула сарин 29-д, таңһчин Толһач Бату Хасиков Хальмгин АПК делгрүллһнә төрмүдәр болсн селвлцәнд орлцв. Керг-үүлдвриг Әрәсән Федерацин селәнә эдл-ахун министрин негдгч дарук Джамбулат Хатуов һардҗ давулв. Энүнә тускар таңһчин Толһачин барин цергллт зәңглҗәнә.

«Малын хот белдлһнә кергиг чик кевәр, тоолвртаһар бүрдәҗ делгрүлх кергтә, эс тиигхлә мал өсклһнә халх иргч уга болхмн. Эн кергиг хооран саалго болн хамцу кевәр күцәх кергтә. Государств, таңһчин һардвр болн селәнә эдл-ахун халхин элчнр эн керг-төрин хамдан хаһлх зөвтә», - гиҗ таңһчин Толһач келв.

Малын хот белдлһнә керг-төриг хаһллһн энтн Хальмгин АПК-н чинртә күсл болҗана. Малас авсн эдл-ууш таңһчин селәнә эдл-ахун производствин 76 процентинь тогтаҗана. 2020 җилд Хальмгт тогтсн хур-чиг уга, һаң халун бәәдл селәнә эдл-ахун халхд мууһан хальдав. «Ахр цагин кемд мадн фермермүдиг дөңнх арһ олвидн. Дөң күргсн төләднь Әрәсән Федерацин правительствд болн РФ-н селәнә эдл-ахун министерствд онц ханлтан өргхәр седҗәнәв. Һаң халун бәәдләс көлтә һарутсн эдл-ахуст федеральн бюджетәс 562 сай һар арслң болн таңһчин бюджетәс 50,4 сай арслң йилһҗ өгсн болдг. Ода болхла хур-чиг уга, һаң халун болсн бәәдлин уршгиг баһрулхин төләд эв-арһ ухалҗ һарһлһна туст көдлмш цааранднь күцәгдҗәнә. Мана һазрт һаң халун болдгнь энтн йирин йовдл. Тегәд чигн фермермүд болн малын тооһинь то-дигд авдг улс дааврта болх зөвтә, һазрин идгин бәәдлиг учртан авх кергтә», - гиҗ Бату Хасиков зәңглв.

Тер мет сүүрин йовудт малчнрт льготн таалд кредит өглһнә, һазриг ясрулҗ, эд-бод келһнә, мал үвлзллһнә, тәрәнә һазрин болн фермермүд ямаран һазр олзллһна туск төрмүдт оньган тусхав. Хальмгт селәнә эдл-ахун халхиг делгрүлҗ болхиг Джамбулат Хатуов темдглв. Шин технологийс, эдл-уушиг һазадын орн-нутгудт һарһҗ хулдлһн, номин халхла нөкцҗ үүлдлһн, малын тооһинь то-дигд авлһн. Идгтә һазриг эд-бод кеҗ, олн җилд урһдг өвс тәрҗ болхмн, эс олзлгддг һазриг эдлврт орулҗ болхмн. Җил болһн 1500 гектар аһцу һазриг эд-бод кеҗ ясрулх кергтә, урднь үүлдҗәсн услврин участкс шинәс сергәх кергтә гиҗ селвлцәнд орлцачнр темдглв.

РФ-н селәнә эдл-ахун министерствин һоллгч департаментин һардачнр, «Россельхозбанкин» болн номтнрин негдлтсин элчнр орсн көдлмшч ода таңһчур ирсн бәәнә. Дарунь көдлмшч баг таңһчин аграрн халхин туст шинҗллтин ашлвр һарһх. Тогтсн бәәдлин шинҗллтин ашар РФ-н селәнә эдл-ахун министерств цаглань таңһчд дөң күргҗ чадхмн. Селәнә эдл-ахун халхиг дөңнлһнә эв–арһсин тускар таңһчин Толһач дәкн нег тодлулв. Эннь льготн кредитмүд, демин мөңгн, даатхлһна систем. «Таңһчин арһта болн күцәмҗтә фермермүд чигн дөңнлһнә иим эв-арһсин тускар тодрхаһар медхш, олзлхш чигн. Энүг чиклхин төләд арһлачнрин төлә сурһулин семинармуд эклҗ давулхмн», - гиҗ Хальмгин Толһач келв. Кемр мана дамшлт болн шин эв-арһс олзлхла, тоолвртаһар бизнес-зура тогтахла, цугинь ухатаһар кеҗ күцәхлә, тиигхлә ашнь чигн сән болхмн гиҗ эн немв.