Лаганя районд шинҗллтин ашар уудг усн санитарн некврмүдлә ирлцҗәнә. Хальмгин ах санитарн эмч Джангар Санджиев эн районд уудг усиг олзлдгиг зөв эс өгчәх тогтавриг уурулхар бәәнә. Энүнә тускар Лаганя РМО-н администрац зәңглҗәнә.

Одахн Лаганя района толһачин негдгч дарук Юрий Когаев болн таңһчд үүлддг Роспотребнадзорин Заллтын территориальн әңгин һардач Алексей Тарбаев көдлмшч кергәр харһв. «Мадн күцсндән төвкнлго, цааранднь чигн өмәрән зөрҗ үүлдх зөвтәвидн. Тер юңгад гихлә медмҗән угаһар зуни кем эклх. 2021 җилд кех-күцәх көдлмшин зура батлгдсн бәәнә. Тегәд темдглсн зураһар көдлмшән кеҗәнәвидн», – гиҗ Юрий Когаев темдглв. Удлго санитарн противоэпидемическ комиссин сүүр болх. Энүнд Хальмгин ах санитарн эмч Джангар Санджиев орлцхмн.

Лаганя района һардвр күнд-күчр тоотыг хамдан тесч дааҗ һарсн төләд нег һазра улст ханлтан өргҗәнә. Тер мет усна төриг хаһлх күслтәһәр цаглань мөңгәр теткснд таңһчин Толһач Бату Хасиковд, ЖКХ-н болн энергетикин министр Евгений Мамутовд, бас онц оньган тусхаҗ, селвгән өгч, дөң болснд Хальмгин ах санитарн эмч Джангар Санджиевд ханлтта седклән медүлҗәнә.