Одахн Элстд армрестлингәр мастер-класс давв. Армрестлингәр Әрәсән, Европин болн нарт-делкән чемпион Насир Халиков керг-үүлдврт орлцачнрла техническ халхар ямаран белдвр кехин тускар келҗ өгч, тер мет бәрлдәнә нуувчарн хувалцв. Нернь темдгтә спортсмена һардврт баһчуд армрестлингт олзлгддг дамшлһ болн эв-дов тодлҗ авад дамшв.

«Армрестлингт хамгин чинртә гиснь энтн эн халхин эв-арһ олзллһн. Чиңнүрт оньган бичә өгтн, дамшһ кехләрн, бәрлдә бәрхләрн, дассн эв-арһан олзлх кергтә. Тиигхлә күцәмҗ бәрҗ болхмн», – гиҗ Насир Халиков келв. Хальмгин армрестлингин Федерац шишлң оборудовань – блочн тренажер болн хойр армширә хулдҗ авв. «ЛУКОЙЛ» компаня социальн төсвсин марһана йовудт шишлң оборудовань хулдҗ авхин төлә мөңгн йилһгдв. Армрестлингин Федерац төсв күцәлһнә төлә грант шүүҗ авв. Насир Халиковин келсәр, иим блочн тренажер угаһар дамшхд күнд. Чик кевәр дамшхин төләд иим шишлң оборудовань эркн кергтә.

«Армрестлинг энтн эв-доварн нәрн зүсн спорт мөн. Күцәмҗтәһәр дашхин төләд шишлң оборудовань кергтә болна. Тегәд «ЛУКОЙЛ» компаня грантын мөңгәр армрестлинг делгрүлхин төлә кергтә оборудовань хулдҗ аввидн. Ода эн янзин спортар соньмсҗах улсин то улм икдхнь маһд уга. Тер юңгад гихлә армрестлингәр дамшхин төлә оборудовань бәәнә.

Эн янзин спортар дамшдг улс дигтә-тагта, цухрлт уга болдг авг-бәрцтә мөн. Нег командд хамцу кевәр үүлддг болн нег-негнләрн үүрлдг дасна», – гиҗ Хальмгин армрестлингин Федерацин президент Геннадий Батыров келв.