ПСН, УСН болн ЕСХН алвна тооца өгдг онц арһлачнр 2021 җилин лу сарин нег шинәс авн кассов чект эд-таврин болн туслмҗин нерәдлһинь болн тооһинь заах кергтә болҗана. 2016 җилин така сарин 7-д батлгдсн 290-ч тойгта Федеральн заканас иштә эдн эн туст дааврта болҗана гиҗ таңһчд үүлддг ФНС-ин барин цергллт зәңглҗәнә.

Урднь деер заагдсн арһлачнрин төлә эн закана неквриг күцәлһн хооран саагдсн билә. Чект зуг «эд-тавр» эс гиҗ «туслмҗ» гиҗ зааҗ болхмн билә. Ода болхла эд-таврин болн туслмҗин нерәдлһинь тодрхаһар заах кергтә болҗана. Тер мет артикул немҗ зааҗ болҗана. Кемр арһлачнрт то-диг авлһна систем бәәдг болхла, терүнәс эд-таврин нерәдһ авч олзлҗ болҗана. Чект эд-таврин болн туслмҗин тодрха нерәдлһнь эс заасн болхла, үүл дааҗах улс 3 миңһн арслңга ялд унх, онц арһлач эс гиҗ организац – 10 миңһн арслң.