«Ютэйр» («Utair») авиакомпань Элст тал шин рейсмүд секҗнә. Өөрхн иргчд энүнә самолетмуд Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Сочи балһсдас таңһчин хотл балһсн тал нисҗ, әмт зөөх гиҗ компаня барин цергллт зәңглҗнә. Оданасавн эн рейсмүдт билетмүд экләд хулдҗана.

Кезә нисҗ болх Моһа сарин 3-ас авн үлмҗ өдр болн нарн өдр шин рейсмүд экләд үүлдхмн. Түрүн 4 долан хонгин эргцд 70 зәәтә ATR-72 самолетмуд «Платов» аэропортас 13 часла 50 минутдһарад нисх, дарунь – 14 часла.

Альдаран нисҗ болх «Платов» нарт-делкән аэропорт мана орн-нутгар болн һазадын орн-нутгуд тал рейсмүд күцәдг 20 һар авиакомпань теткнә. Ода талдан орн-нутгур эс гиҗ балһсур орхар седҗхлә, Москваһур одад керг уга. Һазадын орн-нутгуд тал даңгин рейсмүд күцәнә. Барселона, Верона, Баку, Бангкок, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив, Прага болн нань чигн һазадын орн-нутгудын балһсдур самолетар күрч болхмн. Тер мет Ростовин аэропортас самолетд сууҗ һарад, Әрәсән ямаран чигн балһснур күрч болхмн. Энтн Казань, Махачкала, Әәдрхн, Симферополь болн нань чигн балһсд тал самолетар нисҗ болх. Тер мет «Ютэйр» компань Элст болн Минеральные Воды балһсд хоорнд авиарейсмүд күцәхмн.

Билет кедү күрнә Моһа сард болн мөрн сард Элст балһснас Ростов-на-Дону балһсн күртл билет 1833 арслң күрх. Дүңцүлтн, моһа сарин 3-д Элстәс Ростов күртл билетин үн 1833 арслң тогтах, Москва тал – 3480 арслң. Моһа сард Ростовас Сочи күртл билет дундлад 1800 арслң күрх, Москваһас Сочи күртл – 2300 арслң. Моһа сарин нег шинәс авн билетин төлә 1258 арслң һарһҗ, нег часин алднд Элстәс Махачкалад шуудтан күрч болхмн. Элстәс Махачкала тал автобусар хонгтан йовх кергтә, ташр билетин үн дундлад 1000 арслң тогтана. «Платов» аэропортас Ростов-на-Дону балһснас Стамбул күртл нисдг самолетин үн моһа сард дундлад 5400 арслң күрхмн.

Альд билет олҗ болхмн «Ютэйр» («Utair») авиакомпаня шишлң сайтд эс гиҗ «Платов» аэропортын шишлң сайтд билетин үнин тускар зәңг олҗ болхмн. Тер мет аэропортын касст болн авиакомпаня офист билетмүд хулдҗ авч болх. Авиабилетмүд хулддг шишлң сайтд кимд билет олҗ болхмн.