Хальмгт көдлмшч кергәр ирсн Әрәсән Федерацин Правительствин Ахлач Михаил Мишустин түрүләд таңһчин әмтиг усар тетклһнә чинртә төрәр күүндвр кев.

Мишустин 2020 җилин моһа сард таңһчур ирхәр зуралҗасмн. Болв хальдврта гем түглһнә кем экләд, харш болв. Тер бийнь ода эн ирснь улм чинртә. Михаил Мишустин түрүн болҗ одсн ормнь эннь уудг ус хоршаллһна резерувар. Хальмгт әмтиг уудг усар тетклһнә төр эннь хамгин һоллгч төр мөн. Эн чинвртә төрин тускар премьер-министрт таңһчин Толһач, олна ниицәсин болн номтнрин негдлтсин элчнр зәңглв.   

 «Эндр өдр әмтнә зуг 7 процент цевр усар теткгдсн бәәнә, Әрәсәд дундлад 85,5 процент. Келхд, Элстд – 0 процент, гермүдт усн орулгдсн бәәнә, болв усна чинрнь дегд му, усн давста. Өдгә цагт мадн «Цевр усн» гидг келн-улсин төсвин йовудт көдлмш күцәҗәнәвидн, эн кергт 2024 җил эклтл 640 сай арслң йилһгдхмн. Эн мөңгәр мадн зурһан керг-үүлдвр күцәҗ чадхвидн.Таңһчиг делгрүллһнә онц программин нилчәр эн төсвд дәкәд 32 төсв орулвидн. Энтн таңһчин болн РФ-н тосхлтын министерствин хамцу төсв. 82,3 процент әмтиг цевр усар тетклһнә үзмҗд күрхин төләд немр мөңгн кергтә болҗана», - гиҗ таңһчин Толһач келв. Эн төриг хаһллһнд Әрәсән правительств болн таңһчин һардвр орлцҗана.

 Харһлтын йовудт Хальмгин журналистнрин ниицәнә элч Лариса Иванова үг келв. Ик Буурла багин усна турван тускар эн келҗ өгв. «Усна сурвлҗна нилчәр таңһчин әмтнә өрәлинь теткх зөвтә билә. Объект тосхгдсмн, болв тер бийнь ода чигн эдлврт орулгдад уга. Эн төриг әмтн даңгин босхна. Таңһчин әмтиг сән чинртә усар тетклһн чинвртә төр болҗ тоолгдна. Таңһчин правительств федеральн министерствсла хамдан усар тетклһнә туст шин төсвс ухалҗ белдв. Дала мөңгн кергтә болҗана, болв әмтн эн төриг эрк биш хаһлхиг күләҗәнә.

  Усна төриг хаһллһна төлә дала мөңг йилһҗ өгдг бәәсмн гиңҗ Михаил Мишустин темдглв. «Усна сурвлҗн тосхгдсн бийнь эдлврт эс орулгдснь һундлта. Йилһҗ өгсн мөңгиг олзта-тустаһар олзлхш. Иим һундлта йовдл бүкл Әрәсәд,тер дотр Хальмгт чигн учрна. РФ-н Президентин даалһврар бидн  мөңгнә халхар дөңндг 10 регион йилһҗ аввидн. Эн регионмудт җилдән 1 җува арслң йилһҗ өгнәвидн. Болв усна төр чинвртә төр мөн. Энтн орн-нутгт хамгин дора үзмҗ. Хальмгин һазр йир сәәхн, энд олн зүсн керг-үүл бәәдл-җирһлд тохраҗ болхмн. Өдгә цагт таңһчд дигтә-тагта бәәдл тогтахар болн мөңг һарһҗахин туст бүртклһ кехәр шунҗах Бату Сергеевичиг дөңнхәр бәәнәв. Мөңгн баһ болҗана гисн учр зааһад бәәхмн биш. Даңгин мөңг күләһәд, бийснь юм келго бәәхмн биш. Федеральн, региональн болн бәәрн бюджетмүдәс кедү мөңгн кергтәһинь тоолад һарһҗ медхин урдас усн хурдг һазрин шинҗллт кех кергтә. Эн төриг гүүнәр шинҗлхмн. Тогтсн бәәдлиг шинҗлхин төләд иигәрән экспертмүдиг йовулх даалһвр өгнәв. Ус хәәҗ, шинҗллһнә көдлмш кехин төлә 72 сай арслң йилһҗ өгхвидн. Шинҗллһнә ашар таңһчиг усар тетклһнә көдлмшиг яһҗ бүрдәхнь медгдх. Цааранднь эн көдлмшиг тадн эврән күцәхит. Бидн эв-арһан һарһҗ, әмтнә төлә эркн чинртә төриг хаһлхд дөң болхвидн. Тегәд чигн мадн иигәрән ирвидн», -гиҗ Әрәсән Правительствин Ахлач келв.  

Нижне-Волжск геологийин болн геофизикин номин-шинҗллтин институтын һардач Олег Меркулов «Калиыкия» РИА-н зәңгчлә ухан-тоолврарн хувалцв: «Хальмгт һазр шинҗллһнә көдлмш кехәр зуралҗана. Терүнә ашар таңһчд өөдән чинртә усна кемҗән икдх, әмтиг цевр уудг усар теткҗ чадхмн. Таңһчд әмтәхн усна кемҗәг өөдлүлхин төләд керг-үүлдврмүд күцәгдҗәнә. Эннь хәәлҗ одсн цасна, мөснә усиг  һазрин давхрлтд хоршаҗ, дала давсн уга уснд немҗ болхмн. Тер мет һазрин давхрлтд  усна тогталын чинринь болн кемҗәһинь өөдлүлх арһ хәәх. Һаң халунла эн усиг олзлҗ болхмн».