Җил шаху хооран зеткр учрсн гериг Мишустинд үзүлв.«Гер ода чигн эвдркә бәәдлтә. Иим герт бәәҗ болшго. Әмтнд шин гер-бүүр өгх кергтә», - гиҗ эн герт бәәдг әмтн РФ-н премьер-министрт келв.

Әрәсән Правительствин Ахлач тиигәрән одҗ, гер хәләхәр седв. Гер-бүүрин төр эркҗән уга хаһлгдх. Москваһур ирн тер дарунь правительствин резервн көрңгәс мөңгн йилһҗ өгхвидн гиҗ премьер-министр келв. Эн объектин тосхлтыг цуг девсңд бүрткх даалһвр Вице-премьер Марат Хуснуллинд болн тосхлтын министр Ирек Файзуллинд өгв.

Давсн җилин моһа сард эн герин 54 патьрт бәәҗ болшго гисн ашлвр шинҗллтин ашар һарһсмн. Нурсн патьрмудын эздүдин төлә шин 9 давхр гер тосхгдх. Һазрин участк йилһҗөгсн бәәнә. Энүг хашалҗ, герин ул-сүүринь кех һазриг ясрулҗ бел кев. Болв федеральн бюджетәс немр мөңг эс өгхлә, нурснпатьрмудын эздүдиг гер-бүүрәр теткдг арһ уга. Күнд бәәдлд туссн улсиг дөңнх гиҗ РФ-н правительствин Ахлач иткүлв.

2020 җилин лу сарин 26-д 21 час 53 минутын алднд Элстин 2-ч микрорайона 15-ч тойгта герт зеткр учрсна тускар бачм цергллтст әмтн зәңглв. 8-ч давхрт бәәх патьрт газин болн аһарин холян хаһрв. Зеткртә йовдлас көлтә нег күн шавтв. Патьрмудас нүүҗ һарсн улст 10 миңһн арслңга дем күргв. Демин мөңг өгх даалһвр таңһчин Толһач өгв. «Бачм штаб тер кевәрн зеткрин уршг уга келһнә туст көдлмш күцәҗәнә. Эн герин әмтнд нөкд болҗана. Тогтсн бәәдлин болн күцәҗәх керг-үүлдврмүдин тускар нанд дару-дарунь зәңглнә. Аюл учрсн герәс нүүҗ һарсн өрк-бүлмүдт 10 миңһн арслңга дем күргх даалһвр өгүв. Нурсн герин гүн шинҗллт кеснә ашар гер-бүүриг ясҗ шинрүллһнә туст шиидвр һарһхмн», - гиҗ Бату Хасиков соцсетьд зәңглв. Давсн җилин лу сарин 29-әс авнэндр өдр күртл Элстин администрац әмтнд цаг зуурин патьр нәәмәдллһнә төлә мөңгинь даңцаҗана. Шин патьр автлнь эднд гер-бүүр нәәмәдлһнә мөңгинь даңцахмн.